CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT

Cốt cách tạo dựng thương hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT

Cốt cách tạo dựng thương hiệu

Văn bản mới

Quy định về mức thu phí sử dụng tài liệu

Upload: 09-02-2017

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 275/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

Thông tư này có 08 điều và kèm theo Biểu mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ. Nội dung từ Điều 1 - 8: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Người nộp phí; Tổ chức thu phí; Đối tượng không thu phí; Mức thu phí; Kê khai, nộp phí của tổ chức thu; Quản lý và sử dụng phí; Tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 thay thế Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.

Về đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử.

Tại Mục III, IV của Biểu mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ ban hành kèm theo Thông tư này quy định mức thu cung cấp bản sao tài liệu và chứng thực lưu trữ. Trong đó, mức thu phô tô tài liệu giấy (đã bao gồm vật tư) trang A4 đen trắng là 3.000 đồng; tài liệu đã số hóa (toàn văn tài liệu - thông tin cấp 1) tài liệu giấy, in đen trắng (đã bao gồm vật tư) trang A4 là 2.000 đồng và chứng thực tài liệu lưu trữ là 20.000 đồng /văn bản,...

/uploads/files/275_2016_TT_BTC_14_11_2016_w24nlOp6.pdf

Faq ĐẶT CÂU HỎI


Bản tin HT

Copyright © 2015 by htjsc.com.vn - All Rights Reserved - Design by Helios Viet Nam